Tìm kiếm cơ hội nhận thưởng

Gợi ý việc làm theo chuyên môn:
LaravelJavaNodeJSReactJSVueJS

22 cơ hội nhận bonus hấp dẫn khi ứng tuyển, giới thiệu ứng viên.

Hiển thị 2/22 kết quả tìm kiếm.

Brse onsite Fukuoka

  • 60-80 triệu
  • Fukuoka
Dự án xây dựng mới hệ thống yêu cầu bồi thường (Guidewire ClaimCenter) cho một công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn. Chịu trách nhiệm điều phối các yêu cầu với bộ phận người dùng, nghiên cứu, phát triển (thiết kế cơ bản, thiết kế chi tiết), thử nghiệm và phát hành. ◎Kỹ năng cần thiết ・Có kinh nghiệm thiết kế và phát triển hệ thống kinh doanh yêu cầu bồi thường ・Có kinh nghiệm thiết kế, phát triển và thử nghiệm hệ thống mở (java, v.v.) (3 năm trở lên) ・Có kinh nghiệm điều phối các yêu cầu với bộ phận người dùng (bảo hiểm)

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem