Kỹ năng


Mô tả công việc

DESCRIPTION:
● Write “clean”, well-designed code
● Produce detailed specifications
● Troubleshoot, test and maintain the core product software and databases to ensure strong optimization and functionality
● Contribute in all phases of the development lifecycle
● Follow industry best practices
● Develop and deploy new features to facilitate related procedures and tools if necessary
MÔ TẢ:
● Viết mã "sạch", thiết kế mã tốt
● Khắc phục sự cố, kiểm tra, bảo trì cơ sở dữ liệu và phần mềm cốt lõi của sản phẩm để đảm bảo các chức năng và sự tối ưu
● Đóng góp trong tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm
● Thực hiện theo các phương pháp hay nhất trong ngành
● Phát triển và triển khai các tính năng mới để hỗ trợ các thủ tục và công cụ liên quan nếu cần thiết

Yêu cầu công việc

ENQUIRY:
Proven at least 2 years work experience in PHP development
Experience in:
● Proficient understanding of code versioning tools (Git) and git flow process
● Good problem analyzing and solving skills
● Proficient in PHP, Javascript, MySQL, AJAX, jQuery, CSS and HTML
● Experience in one of following PHP frameworks such as Laravel, Codeigniter, CakePHP, etc
● Good knowledge about Design patterns
● Experience in SQL/NoSQL databases and their declarative query languages
● Good knowledge in Restful API development.
● Experience in requirement analysis, system design, Web Application Development architect
● Good knowledge in unit testing
Nice to have:
● Have knowledge in Micro service architecture.
● Good knowledge working with system or working CI/CD tools such as Jenkins, Docker
● Experience working with common third-party APIs (LINE, Stripe … ) is a plus
● Experience with some service of aws, gcp, azure ..
● Experience with multiple database types such as Redis, MongoDB, ElasticSearch, etc
YÊU CẦU:
Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm trong lĩnh vực lập trình PHP trong:
● Hiểu biết thành thạo về các công cụ lập phiên bản mã (Git) và quy trình dòng git
● Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
● Thành thạo PHP, Javascript, MySQL, AJAX, jQuery, CSS và HTML
● Có kinh nghiệm trong một trong các PHP framework như: Laravel, Codeigniter, CakePHP, v.v.
● Kiến thức tốt về các mẫu thiết kế
● Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu SQL / NoSQL và ngôn ngữ truy vấn khai báo của chúng
● Có kiến ​​thức tốt về phát triển API Restful.
● Có kinh nghiệm phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, kiến ​​trúc sư phát triển ứng dụng web
● Có kiến ​​thức tốt về kiểm thử đơn vị
Là lợi thế khi có:
● Có kiến ​​thức về kiến ​​trúc micro service.
● Có kiến ​​thức tốt khi làm việc với hệ thống hoặc các công cụ CI / CD đang hoạt động như Jenkins, Docker
● Kinh nghiệm làm việc với các API của bên thứ ba phổ biến (LINE, Stripe…) là một điểm cộng
● Có kinh nghiệm một số dịch vụ của aws, gcp, azure ..
● Có kinh nghiệm với nhiều loại cơ sở dữ liệu như Redis, MongoDB, ElasticSearch, v.v.

Quyền lợi ứng viên

OFFERS:
● An inspiring working environment in which together we create the IT future products.
● A driven team and dynamic career opportunities help you to develop both personally and professionally.
● Flat Organization Structure: You get to work in an open climate, close to decision-makers and with the possibility of making a difference
● Agile Methodologies Framework: You will find constant collaboration and working in iterations.
● Open and Productive "Homebased": All you need to relax right in the office includes a bar, PlayStation, massage chairs, billiards
● Good Life Balance: Extra health care insurance ‘NALS CARE,’ flexible working hours, English classes, Yoga classes, Sexy dance...
● Fun At Work: Open Talk, Team Building, Company Trip, Sea game, and other activities.
● Rising and Competitive Income.
● 20 days annual leave.
● Performance bonus at the end of the year & Check-point at least twice a year.
QUYỀN LỢI:
● Môi trường làm việc đầy cảm hứng, trong đó chúng ta cùng nhau tạo ra các sản phẩm CNTT trong tương lai.
● Một đội ngũ được định hướng và các cơ hội nghề nghiệp năng động giúp bạn phát triển cả về cá nhân và một cách chuyên nghiệp.
● Cơ cấu tổ chức phẳng: Bạn được làm việc trong môi trường cởi mở, gần gũi với những người ra quyết định và với khả năng tạo ra sự khác biệt
● Khung phương pháp Agile: Bạn sẽ thấy sự cộng tác liên tục và làm việc trong các lần lặp lại.
● Các tiện ích "như ở nhà": Tất cả những gì bạn cần để thư giãn ngay tại văn phòng bao gồm quầy bar,
máy chơi game PlayStation, ghế mát xa, bida
● Các hoạt động cân bằng cuộc sống: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe bổ sung ‘NALS CARE’, giờ làm việc linh hoạt, tiếng Anh
lớp học, lớp Yoga, Sexy dance ...
● Các hoạt động tại niềm vui tại nơi làm việc: Trò chuyện cởi mở, Xây dựng nhóm, Chuyến đi công ty, Trò chơi trên biển và các hoạt động khác.
● Thu nhập tăng và cạnh tranh.
● 20 ngày phép trên 1 năm.
● Thưởng thành tích vào cuối năm & check-point ít nhất hai lần một năm.

Địa chỉ làm việc

3rd floor, F Home Building, 16 Ly Thuong Kiet St., Hai Chau District, Da Nang city, Viet Nam
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà F Home, 16 Lý Thường Kiệt, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Tiền thưởng

9,000,000đ

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 15-25 triệu
  • Kinh nghiệm: 2 năm
  • Trình độ học vấn: Không yêu cầu
  • Vị trí: Junior
  • Loại công việc: Backend
  • Hình thức làm việc: Full-time
  • Số lượng tuyển: 3 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: