Kỹ năng


Mô tả công việc

### Project Description
Develop and deploy a custom API endpoint to generate LLM (Large Language Model) results for a ToC (Text-to-Chatbot) application. The project involves integration with Azure OpenAI's Chat Completion API and optimizing the infrastructure on Google Cloud Platform (GCP).

### Development Environment
- Utilize Azure OpenAI API with a focus on Chat completions.
- Collaborate in a Python-based environment.

### Essential Skills
- Deep understanding of Azure OpenAI's Chat Completion API.
- Proficiency in Python.
- Strong capability in managing and optimizing API usage considering Azure OpenAI's rate limits.

### Desirable Skills
- Familiarity with LangChain for prompt optimization (largely handled by other engineers).
- Experience in API request handling and optimization.

Yêu cầu công việc

- Ensure efficient and effective use of Azure OpenAI API, considering rate limits and other constraints. (request balancing with multiple regions could be required)
- Develop and maintain the custom API endpoint, collaborating with the team for prompt optimization.
- Manage API usage to ensure high availability and optimal performance.
- Handle and optimize API request strategies to navigate Azure OpenAI's rate limits effectively.

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6

Trong ngày: Từ 08:30 giờ - 18:00 giờ


Quyền lợi ứng viên

- Opportunity to work with big customers, advanced technology, ability to self-develop...
- Opportunity to work in groups with many leading experts in the field of domestic and international IT.
- Opportunity to carry out ambitious projects in many countries, gain exposure to the latest technologies and learn from talented colleagues.
- Work in a young, dynamic, modern and multicultural environment; Communication activities and events on holidays take place regularly.
- Opportunity for advancement based on ability with corresponding increase in rank and salary.
- Have the right to participate in soft skills training courses (logical thinking, creative thinking, communication skills, project management skills, negotiation skills...) and Japanese language classes.
- And many other attractive benefits...

Địa chỉ làm việc

Remote

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

25-30 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm 3 năm
 • Trình độ Không yêu cầu
 • Vị trí Senior
 • Loại công việc
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2024-02-22
 • Số lượng 1 người
 • Quy trình phỏng vấn 1 vòng
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn:

Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

IT Infrastructure Engineer [Remote 100%]

 • 60-80 triệu
 • Tất cả địa điểm
Chúng tôi đang tìm kiếm những kỹ sư có thể thiết kế, xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng và các bộ phận mạng của ứng dụng web B2B (dịch vụ CTI) được xây dựng trên Azure.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Remote C#, Azure Developer

 • 40-50 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

IT Cloud Architect làm việc tại Nhật Bản (600 - 1000 Man/ Năm)

 • 100-120 triệu
 • Tokyo
• Tham gia với tư cách là kiến trúc sư về cloud cho các dự án của công ty • Tương tác với các bên liên quan kỹ thuật nội bộ để chuyển các yêu cầu phức tạp của khách hàng thành các đề xuất cho kiến trúc giải pháp và dịch vụ tư vấn phù hợp. • Giúp khách hàng trên đám mây đánh giá cơ sở hạ tầng hiện tại, thiết kế và kiến trúc cơ sở hạ tầng mục tiêu, phát triển kế hoạch migration và tổ chức hội thảo kỹ thuật để hướng dẫn họ về các sản phẩm đám mây. • Cộng tác với người quản lý chương trình để hỗ trợ giám sát các hoạt động của dự án và theo dõi tiến độ so với kế hoạch để đảm bảo đáp ứng các sản phẩm bàn giao. • Sẽ làm việc dưới sự giám sát của Delivery Manager • Trả lời các câu hỏi kỹ thuật. Đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng trên cloud có liên quan cụ thể đến các dịch vụ Dữ liệu khi được yêu cầu.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

IT Cloud Architect làm việc tại Nhật Bản upto 1000Man

 • 80-100 triệu
 • Tokyo
• Tham gia với tư cách là kiến trúc sư về cloud cho các dự án của công ty • Tương tác với các bên liên quan kỹ thuật nội bộ để chuyển các yêu cầu phức tạp của khách hàng thành các đề xuất cho kiến trúc giải pháp và dịch vụ tư vấn phù hợp. • Giúp khách hàng trên đám mây đánh giá cơ sở hạ tầng hiện tại, thiết kế và kiến trúc cơ sở hạ tầng mục tiêu, phát triển kế hoạch migration và tổ chức hội thảo kỹ thuật để hướng dẫn họ về các sản phẩm đám mây. • Cộng tác với người quản lý chương trình để hỗ trợ giám sát các hoạt động của dự án và theo dõi tiến độ so với kế hoạch để đảm bảo đáp ứng các sản phẩm bàn giao. • Sẽ làm việc dưới sự giám sát của Delivery Manager • Trả lời các câu hỏi kỹ thuật. Đồng thời cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng trên cloud có liên quan cụ thể đến các dịch vụ Dữ liệu khi được yêu cầu.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

NOKA Devops Engineer (remote)

 • 30-50 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Engineering Consultant

 • 40-50 triệu
 • Hồ Chí Minh
We are looking for a highly skilled engineering consultant to join our engineering team. As an engineering consultant, you will be meeting with prospective clients to discuss their engineering and technical needs, providing advice, and overseeing the implementation of suggested solutions. To ensure success as an engineering consultant, you should have a proven portfolio of completed projects, extensive experience with agile project management and outstanding communication skills. Ultimately, a top-class engineering consultant is able to accurately identify and design technical solutions for clients in any industry. Responsibilities • Meeting with clients to discuss their technical and engineering needs. • Conducting cutting-edge technologies research. • Providing expert advice on available solutions and technical changes. • Troubleshooting engineering and technical faults. Trách nhiệm • Gặp gỡ khách hàng để thảo luận về nhu cầu kỹ thuật và công nghệ của họ. • Tiến hành nghiên cứu các công nghệ tiên tiến. • Cung cấp lời khuyên của chuyên gia về các giải pháp có sẵn và các thay đổi kỹ thuật. • Khắc phục sự cố kỹ thuật và lỗi kỹ thuật.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Data Engineer

 • 25-30 triệu
 • Đà Nẵng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Technical Leader (HCM)

 • 35-40 triệu
 • Hồ Chí Minh

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem