Kỹ năng


Mô tả công việc

### Project Description
Develop and deploy a custom API endpoint to generate LLM (Large Language Model) results for a ToC (Text-to-Chatbot) application. The project involves integration with Azure OpenAI's Chat Completion API and optimizing the infrastructure on Google Cloud Platform (GCP).

### Development Environment
- Backend: Python, FastAPI, Docker
- GCP: CloudRun, CloudBuild, GCR, GCS(Manage Terraform status), Cloud Logging, Cloud Monitoring
- CI/CD: Terraform, CloudBuild
- Azure OpenAI API: Chat completion API

### Essential Skills
- Strong expertise in Docker and containerization.
- In-depth knowledge of GCP services, including CloudRun, CloudBuild, GCR, and GCS.
- Proficiency in Cloud Logging and Cloud Monitoring for GCP.
- Experience in managing infrastructure as code using Terraform.

### Desirable Skills
- Familiarity with CI/CD processes, particularly using CloudBuild.
- Experience in secure network configuration on GCP.
- Previous work on API development for chatbot applications.
- Ability to create scalable solutions on CloudRun, including automatic scaling under heavy API requests.

Yêu cầu công việc

- Design and implement a robust infrastructure for the LLM API endpoint on CloudRun considering performance and reliability.
- Manage and optimize GCP services including CloudRun, CloudBuild, GCR, Cloud Logging, and Cloud Monitoring for production usage.
- Develop and maintain CI/CD pipelines using Terraform and CloudBuild.
- Ensure secure and scalable network configurations within the GCP environment.

Thời gian làm việc

Trong tuần: Từ thứ 2 - thứ 6

Trong ngày: Từ 08:30 giờ - 18:00 giờ


Quyền lợi ứng viên

- Opportunity to work with big customers, advanced technology, ability to self-develop...
- Opportunity to work in groups with many leading experts in the field of domestic and international IT.
- Opportunity to carry out ambitious projects in many countries, gain exposure to the latest technologies and learn from talented colleagues.
- Work in a young, dynamic, modern and multicultural environment; Communication activities and events on holidays take place regularly.
- Opportunity for advancement based on ability with corresponding increase in rank and salary.
- Have the right to participate in soft skills training courses (logical thinking, creative thinking, communication skills, project management skills, negotiation skills...) and Japanese language classes.
- And many other attractive benefits...

Địa chỉ làm việc

Remote

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Mức lương

25-30 triệu

Thông tin

 • Kinh nghiệm 2 năm
 • Trình độ Không yêu cầu
 • Vị trí Senior
 • Loại công việc
 • Hình thức Full-time
 • Hạn nộp hồ sơ 2024-02-22
 • Số lượng 1 người
 • Quy trình phỏng vấn 1 vòng
Báo cáo lỗi

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn:

Việc làm cùng kỹ năng

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tech Lead

 • 50-70 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Software Architect (Remote)

 • 25-35 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Azure OpenAI API Engineer Remote

 • 25-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

IT Infrastructure Engineer [Remote 100%]

 • 60-80 triệu
 • Tất cả địa điểm
Chúng tôi đang tìm kiếm những kỹ sư có thể thiết kế, xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng và các bộ phận mạng của ứng dụng web B2B (dịch vụ CTI) được xây dựng trên Azure.

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

[Hybrid] Python Developer

 • 60-80 triệu
 • Tokyo
*Chi tiết dự án: Phát triển giao dịch tiền tệ OP cho các tổ chức tài chính. Các dự án phát triển mới và nâng cao đang chạy song song và chúng tôi đang tìm kiếm những kỹ sư có thể xử lý toàn bộ quá trình từ yêu cầu đến thử nghiệm cho một trong hai dự án. Giao diện người dùng: TypeScript (FW: React) ĐB: Oracle Môi trường: AWS Quản lý mã nguồn: Github Quản lý vé: redmine Công cụ giao tiếp: đội/Slack

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Fullstack( Python, VueJS) Remote_HCN

 • 25-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior Python - Remote

 • 30-35 triệu
 • Hà Nội

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Fullstack (Python + NextJS) _ REMOTE

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Python Remote

 • 20-30 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem

Senior Backend Remote_HCN

 • 30-40 triệu
 • Tất cả địa điểm

Tiền thưởng

Đăng nhập để xem