Việc làm 0
CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM

Hà Nội

Product, Outsourcing

10 - 50 người

Từ thứ 2 - thứ 6

Giới thiệu

Nội dung kinh doanh của VeriServe Japan:
◆ Dịch vụ xác minh sản phẩm
-Dịch vụ xác minh hỗ trợ phát triển / Xác minh phần mềm được nhúng trong các sản phẩm và hệ thống, chủ yếu ở giai đoạn phát triển các sản phẩm liên quan đến CNTT.
-Dịch vụ xác minh ứng dụng / thiết bị mạng, kết nối, xác minh hiệu suất. Xác minh phần mềm trung gian, phần mềm gói và hệ thống tích hợp.
・ Dịch vụ hỗ trợ chứng nhận / Các tiêu chuẩn khác nhau như máy tính cá nhân và thiết bị ngoại vi được xác minh trước khi thương mại hóa và hỗ trợ được cung cấp cho đến khi đạt được chứng nhận tiêu chuẩn.
・ Dịch vụ thông tin xác minh / Xác minh tính tương thích của nhiều tổ hợp sản phẩm CNTT khác nhau trên thị trường ・ Cung cấp thông tin về xác minh kết nối và đánh giá hiệu suất.
Như là
◆ Dịch vụ xác minh bảo mật
Chẩn đoán / điều tra và tư vấn tải hệ thống và các lỗ hổng trong hệ thống nội bộ của khách hàng, trang chủ được xuất bản qua Internet hoặc hệ thống Internet cho thương mại điện tử.
Như là
◆ Các dịch vụ khác
Tư vấn cho khách hàng xây dựng cơ sở hạ tầng hệ thống, phát triển hệ thống, bảo trì và vận hành hệ thống nội bộ.
Chúng tôi cũng phát triển, duy trì và vận hành các công cụ hỗ trợ xác minh.

Hoạt động kinh doanh của VeriServe, một công ty con địa phương tại Việt Nam:
◆ Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển để nâng cao hoạt động kinh doanh của VeriServe nói trên bằng cách sử dụng các công nghệ mới như máy học.

日本ベリサーブの業務内容:
◆製品検証サービス
・開発支援検証サービス/主にIT関連製品の開発段階で、製品やシステムに組み込まれているソフトウェアの検証。
・アプリケーション検証サービス/ネットワーク機器、接続、パフォーマンスの検証。ミドルウェア、パッケージソフト及び統合システムの検証。
・認定支援サービス/パソコンや周辺機器などの様々な規格を商品化前に検証し、規格認定を取得するまでサポート。
・検証情報サービス/市場に出たIT製品の様々な組合せの互換性検証・接続性検証や性能評価の情報提供。
など
◆セキュリティ検証サービス
お客様の社内システム及びインターネット経由で公開するホームページ、あるいは電子商取引用のインターネットシステム等に対するシステムの負荷や脆弱性の診断・調査及びコンサルティング。
など
◆その他サービス
お客様のシステムインフラの構築やシステム開発及び社内システム保守・運用のコンサルティング。
さらに検証支援ツールの開発・保守・運用まで行っています。

ベトナム現地法人ベリサーブの事業内容:
◆ 機械学習などの新しい技術を用いて、上述のベリサーブの業務を高度化するための研究開発を行います。

Đánh giá

Chưa có đánh giá

Sao chép link chia sẻ

Tuyển dụng

Chúng tôi đang tuyển dụng các vị trí với cơ hội nhận thưởng hấp dẫn

Không có kết quả nào phù hợp.