Kỹ năng


Mô tả công việc

- Participate in the construction and development of the company's projects.
- Participate in application analysis, design, development and maintenance.
- Operate and provide company services.
- Set up products and services as required.
- Job details are converted specifically during the interview process.

- Tham gia xây dựng và phát triển các dự án của công ty.
- Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển và bảo trì ứng dụng.
- Điều hành và cung cấp các dịch vụ của công ty.
- Thiết lập sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu.
- Chi tiết công việc được chuyển đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

1. Must have:

- At least 3 years experience working in Android native development.
- Have experience with Kotlin.
- Familiar with DI frameworks like Dagger, Hilt.
- Strong knowledge of Object-Oriented Programming.
- Familiar with SOLID principles, MVVM, MVP.
- Experienced with Android Jetpack (Live Data, Room, Navigation, ViewModel,...)
- Strong experience in building Custom UI, Constraint Layout, Animations.
- Familiar with reactive frameworks: RxJava.
- Have experience in integrating mobile apps with Firebase.
- Updating new trending technology frequently is a must, willing to learn new things.
2. Nice to have:

- Have experience with GraphQL, Apollo ecosystem.
- Having experience in Image, Video processing.

1. Phải có:

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển Android gốc.
- Có kinh nghiệm với Kotlin.
- Quen thuộc với các framework DI như Dagger, Hilt.
- Kiến thức vững chắc về Lập trình hướng đối tượng.
- Làm quen với các nguyên tắc SOLID, MVVM, MVP.
- Có kinh nghiệm với Android Jetpack (Dữ liệu trực tiếp, Phòng, Điều hướng, ViewModel, ...)
- Có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng Giao diện người dùng tùy chỉnh, Bố cục Ràng buộc, Ảnh động.
- Quen thuộc với các framework phản ứng: RxJava.
- Có kinh nghiệm tích hợp ứng dụng di động với Firebase.
- Cập nhật công nghệ xu hướng mới thường xuyên là điều nên làm, sẵn sàng học hỏi những điều mới.
2. Rất vui khi có:

- Có kinh nghiệm với GraphQL, hệ sinh thái Apollo.
- Có kinh nghiệm xử lý Hình ảnh, Video.
Quy trình phỏng vấn: Phỏng vấn 1 vòng duy nhất với Team Leader

Quyền lợi ứng viên

- Range salary: 20-28M.
- Attractive salary package + 13th payment + Tet/Holiday/Birthday bonus + additional performance bonus.
- Salary review every year.
- The social insurance contribution is calculated based on your salary in the contract and the social insurance law.
- 12 days of annual leave.
- Health checkup per year.
- Team building, Company trip, Year end party.
- Free and unlimited snacks, tea, coffee…
- Macbook Pro, 2K monitor.
- No OT.
- Thời gian làm việc: 9:00-18:00, nghỉ trưa 1 tiếng 12:00-13:00, làm việc từ Thứ hai - Thứ sáu.

Địa chỉ làm việc

Số nhà 15 ngõ 57 đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm

Tiền thưởng

24,000,000đ

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: 20-30 triệu
  • Kinh nghiệm: 3 năm
  • Trình độ học vấn: Đại học
  • Vị trí: Middle
  • Loại công việc: Mobile Apps
  • Hình thức làm việc: Full-time
  • Số lượng tuyển: 1 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: