Kỹ năng


Mô tả công việc

SHIFT ASIA is a leading company in Software Testing & Development with prominent market share in Japan. With the growth of the business and the transformation of the organization, we are looking for a Senior Line Manager to promote the entire business. As a Senior Line Manager, you will be mainly directing the Development Division. For further growth of the division, establishing optimal operation and workflow will be critical task you will be working on. On top of that, we expect your contribution comprehensively throughout the organization together with the existing Directors.

Responsibilities
Operation control in Business Units, especially in Software Development Projects:
• Meeting with clients to discuss their needs.
• Managing the projects and reporting to the clients.
• Maintaining strong client relationships.
• Establishing rules and workflows to improve the operation.
• Members management and encourage their skill up for better delivery. Operation throughout the organization:
• Finding out the issues and implement the optimal solutions.
• Planning and promoting the business strategy.

Trách nhiệm
Kiểm soát hoạt động trong các Đơn vị Kinh doanh, đặc biệt là trong các Dự án Phát triển Phần mềm:
• Gặp gỡ khách hàng để thảo luận về nhu cầu của họ.
• Quản lý các dự án và báo cáo cho khách hàng.
• Duy trì mối quan hệ khách hàng bền chặt.
• Thiết lập các quy tắc và quy trình làm việc để cải thiện hoạt động.
• Quản lý thành viên và khuyến khích họ nâng cao kỹ năng để phân phối tốt hơn. Hoạt động trong toàn bộ tổ chức:
• Tìm ra các vấn đề và thực hiện các giải pháp tối ưu.
• Lập kế hoạch và thúc đẩy chiến lược kinh doanh.

Yêu cầu công việc

Required Skills and Experiences
Must have:
• Abundant experience as Project Manager in software development projects. (Including requirement definition, designing... in upper process)
• Excellent at Japanese (N1 level, especially communication skill), good at English.
• High management and people skills such as planning, reporting, problem solving, negotiation, leadership...
Nice to have:
• TOEIC over 800.
• University graduated, majoring in information technology.
• Experience in business promotion and/or at a start-up company.
• Experience in Japanese Offshore Development and/or in SI.
• Experience in Corporate Sales

Phải có:
• Có nhiều kinh nghiệm làm Giám đốc dự án trong các dự án phát triển phần mềm. (Kể cả xác định yêu cầu, thiết kế ... trong quy trình trên)
• Tiếng Nhật xuất sắc (trình độ N1, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp), tiếng Anh tốt.
• Kỹ năng quản lý và con người cao như lập kế hoạch, báo cáo, giải quyết vấn đề, thương lượng, Khả năng lãnh đạo...
Rất vui khi có:
• TOEIC trên 800.
• Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành công nghệ thông tin.
• Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến kinh doanh và / hoặc tại một công ty mới thành lập.
• Có kinh nghiệm về Phát triển Nước ngoài của Nhật Bản và / hoặc trong lĩnh vực SI.
• Có kinh nghiệm trong Bán hàng Doanh nghiệp
Quy trình PV Setup trong 1 vòng khoảng tầm 2h: Trao đổi với SA -> PV với người Nhật -> PV Director

Quyền lợi ứng viên

• Salary: upto 5000$
• 13th month salary.
• Performance review and adjust salary twice a year.
• Quarterly and Yearly Awards for excellent employees.
• Payment for up to 6 unused annual leave days.
• Annual Health Check-up.
• Heath Care Insurance (PVI care).
• Compulsory insurances full salary (Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance).
• 11 public holidays, 12 annual leave days based on Vietnam Government regulations. 6 additional holidays based on Japanese calendar. 3-year employee has 1 more annual leave day.
• Opportunity to work in Japan.
• Company Team Building Trip every year.
• Company sponsored activities such as sports, dining/drinking.
• Clear career path for career growth.

• Lương tháng 13.
• Đánh giá hiệu quả công việc và điều chỉnh lương 2 lần / năm.
• Giải thưởng hàng quý và hàng năm cho nhân viên xuất sắc.
• Thanh toán tối đa 6 ngày phép năm chưa sử dụng.
• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
• Bảo hiểm Chăm sóc Y tế (PVI care), bảo hiểm full lương
• Bảo hiểm bắt buộc theo lương (Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Thất nghiệp Tiền bảo hiểm).
• 11 ngày nghỉ lễ, 12 ngày phép năm theo quy định của Chính phủ Việt Nam. 6 ngày nghỉ lễ bổ sung dựa trên lịch Nhật Bản. Nhân viên 3 năm có thêm 1 ngày nghỉ phép hàng năm.
• Cơ hội làm việc tại Nhật Bản.
• Chuyến đi Team Building của Công ty hàng năm.
• Các hoạt động do công ty tài trợ như thể thao, ăn uống.
• Con đường sự nghiệp rõ ràng để phát triển sự nghiệp.
Thời gian làm việc từ 8h - 17h, thứ 2 - thứ 6

Địa chỉ làm việc

130 Suong Nguyet Anh Street, Ben Thanh Ward, District 1, HCMC, Viet Nam

Tiền thưởng

64,000,000đ

Mỗi lượt giới thiệu thành công

Tổng quan

  • Mức lương: Trên 80 triệu
  • Kinh nghiệm: Trên 5 năm
  • Trình độ học vấn: Không yêu cầu
  • Vị trí: Senior
  • Loại công việc:
  • Hình thức làm việc: Full-time
  • Số lượng tuyển: 1 người

Lưu và chia sẻ

Sao chép đường dẫn: